Klikates alloleval kaardil on võimalik leida oma kodukohale lähima võlanõustaja kontaktandmed!

Võlanõustaja valikul tuleks mõndagi silmas pidada:

võlanõustamine või klassikaline õigusnõustamine?

Enne võlanõustaja poole pöördumist on oluline mõelda läbi, kas otsitakse vastust vaid ühele juriidilisele küsimusele või soovitakse abi ja nõustamist kogu tekkinud (võla-)olukorra lahendamisel. Võlanõustamine pakub enamat kui vaid õigusnõustamine, eeldab aga kliendi tahet võlgadest vabanda ning aktiivset koostööd. Võlanõustamine on laiapõhjaline teenus, mis käsitleb võrdselt võlasituatsiooni finantsmajanduslikke, juriidilisi ning psühhosotsiaalseid (nt. töötus, lahkuminek, haigus, õnnetusjuhtum jne.) tahke.

Vajadusel annab võlanõustaja ka praktilist abi erinevate dokumentide koostamisel (võlgade ümberkujundamise või pankrotimenetluse algatamiseks, avaldused kohtutäiturile jmt.) või toetab läbirääkimistel võlausaldajatega.

Mille järgi võlanõustajat valida?

võlanõustaja valikul tasub kindlasti panna rõhku nõustaja väljaõppele ja kogemustele. Eestis on võlanõustajana töötamise eelduseks, et isik omab kõrgharidust ning on läbinud vastava täiendkoolituse (160 at). Pikaajaliselt töötanud nõustajal on kogemustest saadud oskused, mis omavad erilist tähendust kliendi mõistmisel, tema olukorra analüüsimisel ning läbirääkimistel võlausaldajatega. Võlanõustamisteenust võivad pakkuda ka suuremad võlausaldajad (nt. pangad), kuid sedaliiki teenus võib olla nö. kallutatud. Soovitatav on pöörduda sõltumatu spetsialisti poole.

Aga abi saab ka internetist?

võlanõustajatele saab küsimusi esitada ka internetiportaalides, mis on ajakohane, kuid üldiselt siiski ei asenda otsest konsultatsiooni. Võlaprobleemid on kompleksed ja üksikud detailid olulised. Seega jääb veebipõhine nõustamine paratamatult pealiskaudseks.

Kindlasti on igal abivajajal võimalik leida heal tasemel võlanõustaja ja mitte jääda oma probleemiga üksi.