Võlaõigusseaduse muudatused

15.04.2013 jõustus võlaõigusseaduse muudatus, mis annab võlausaldajale õiguse sissenõuda võla käsitlustasu 40 eurot. Oluline on seaduse muudatuse juures aga asjaolu, et see muudatus ei puuduta tarbijaid.

Rohkem muudatuse kohta on võimalik lugeda Postimehe Otsustajast

Kiirlaenu reklaami puudutav seadusemuudatus

Riigikogu võttis 23.05.2013 vastu võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muudatused.

Viidatud seadusega täpsustakse võlaõigusseaduses (edaspidi VÕS) sisalduvat tarbijakrediidilepingutele kohalduvat vastutustundliku laenamise regulatsiooni ning täpsustatakse reklaamiseaduses  finantsteenuste, sh tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni.

Muudatuste eesmärk on VÕS-i regulatsiooni täpsustamine nii, et selle mõte ning poolte õigused ja kohustused tuleksid seadusest selgemini ja üheselt mõistetavamalt välja. See peaks aitama tagada, et vastutustundliku laenamise regulatsioon hakkaks praktikas paremini toimima, st et krediidiandjad (eelkõige kiirlaenuandjad) tõepoolest koguksid tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet, hindaksid vajaliku põhjalikkusega tarbija krediidivõimelisust ning annaksid läbiviidud hinnangu pinnalt tarbijale asjakohaseid selgitusi. Sellisel juhul saab tarbija teha lepingu sõlmimisel kaalutletud otsuse, tuginedes muu hulgas ka krediidivõimelisuse hindamise tulemustele, mis omakorda peaks vähendama tarbijate makseraskusi oma rahaliste kohustuste täitmisel ja kaasa aitama ülelaenamise vältimisele. Regulatsiooni parendamise tulemusena paranevad ka järelevalve teostamise võimalused ning parem järelevalve omakorda tagab tarbijakrediidi regulatsiooni eesmärgipärasema kohaldumise. Rreklaamiseaduse muudatuse peamine eesmärk on püüda igati välistada finantsprobleemidele riskivaba ja lihtsat lahendust pakkuvate seoste loomist tarbijakrediidi reklaamimisel.

Täpsemalt on eelnõu ja selle seletuskirjaga võimalik tutvuda Riigikogu kodulehel.

Veel artikleid...

  1. EVNL üldkoosolek